Our Story

The Beginning


การเริ่มต้น Spoon.co ครั้งนี้เราตั้งใจบันทึกการเดินทางด้านอาหารของพวกเรา เราเดินทาง ท่องเที่ยว เห็นวิถีชีวิตของคน วัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมืองแต่ละประเทศ


เมื่อเราเข้าไปคุยกับผู้คน เราจะสัมผัสได้ถึงวิถีการดำเนินชีวิต วิถีการทำอาหาร เราเห็นวัฒนธรรมนั้น เราจึงอยากส่งมอบอาหารที่ผสมผสานนี้ให้ทุกๆคนในประเทศไทย


ส่งเสริมอาชีพ สร้างราย ประหยัดเวลาได้แก่ผู้คน เพื่อให้ทุกคนที่ใช้บริการเรา มีกำไร มีเวลา อยู่กับครอบครัวที่รักมากขึ้น


Spoon.co

Spoon.co

Craft Food with Heart